LĪGUMA NOTEIKUMI

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Neste Latvija" (turpmāk "Neste") degvielas Karte (turpmāk "Karte") ir maksāšanas līdzeklis degvielas, pakalpojumu un preču apmaksai, (turpmāk tekstā visi kopā – "Prece") visās Neste degvielas uzpildes stacijās un sadarbības partneru tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kuras ir atzīmētas ar Neste Kartes simbolu.
2. Atbilstoši līguma numuram, kuru piešķir Neste, katram Klientam tiek atvērts konts Neste, izgatavotas Kartes un šīm Kartēm piesaistīti PIN kodi. Klients, kā konta īpašnieks ir atbildīgs par visām ar kontu saistītajām Kartēm, un apmaksā visus pirkumus un pakalpojumus, kuri veikti ar šīm Kartēm. Karte ir Neste īpašums, kura pēc pieprasījuma ir jāatdod Neste. Kartes derīguma termiņš (mm/gg) ir norādīts uz Kartes, un tā ir derīga līdz norādītā mēneša pēdējai dienai. Ja Karte ir kaut vienu reizi izmantota pēdējo 3 mēnešu laikā pirms derīguma termiņa beigām, tā tiek izgatavota automātiski un izsūtīta uz Klienta pēdējo norādīto faktisko adresi. Ja Karte nav lietota pēdējo 3 mēnešu laikā pirms derīguma termiņa beigām, tā tiek atjaunota pēc Klienta pieprasījuma.
3. Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Neste par Klienta nosaukuma, juridiskā statusa u.c. rekvizītu maiņu, un Neste ir tiesības uzskatīt, ka līgumā uzrādītā informācija atbilst patiesībai, un jebkuri paziņojumi, atskaites utt. tiek nosūtīti pamatojoties uz Klienta norādīto faktisko adresi vai e – pasta adresi. Neste neuzņemas atbildību, ja Klients nesaņem informāciju, jo ir mainīta adrese vai e – pasta adrese, bet nav savlaicīgi par to iesniegts rakstisks paziņojums Neste.
4. Ja Karte tiek nozaudēta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo SIA "Worldline Latvia" pa diennakts tālruni 67092555, kā arī 48 stundu laikā jānosūta rakstisks paziņojums Neste birojam uz e-pastu: neste.kartes@neste.com vai pa pastu Bauskas ielā 58a, Rīgā, LV-1004, norādot pilnu kartes numuru. Telefonisks paziņojums obligāti jāapstiprina arī rakstveidā. Pēc paziņojuma saņemšanas, Karte tiek slēgta nekavējoties. Klientam ir jāatlīdzina summas, kas izlietotas izmantojot karti līdz Kartes slēgšanai.
5. Kartes saņemšanai Klientam jāaizpilda šis līgums un jānogādā/jānosūta Neste birojā. Karte tiek izgatavota ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas. Karti klients var saņemt līgumā izvēlētajā veidā.
6. Debetkartes izmantošanas sākšanai Klientam jāiemaksā Neste bankas kontā naudu. Klienta pienākums ir veikt maksājumu tikai viena līguma ietvaros. Veicot iemaksas, maksāšanas dokumentā obligāti jāuzrāda klienta/līguma numurs.
Izskatot pieteikumu par kredītkartēm, pēc Klienta kredītvēstures izskatīšanas, var tikt piešķirts kredītlimits. Klients piekrīt un pilnvaro Neste veikt Klienta personas datu apstrādi ar mērķi samazināt konkrētas saistības neizpildes risku, nodrošināt konkrētas saistības izpildi, kā arī sniegt, pieprasīt un saņemt gan aktuālas, gan vēsturiskas ziņas par Klientu no valsts reģistriem, parādnieku uzskaites datu bāzēm un kredītvēstures datu bāzēm, tai skaitā no fizisko personu datu apstrādes sistēmām. Neste patur tiesības atteikt kredītkartes piešķiršanu.
Klients ir tiesīgs izmantot kredītkarti piešķirtā kredītlimita ietvaros. Nepieciešamības gadījumā Klienta kredītlimits var tikt mainīts, pamatojoties uz Klienta rakstisku iesniegumu vai pēc Neste ieskatiem;
Par norēķinu periodā izmantotajiem kredīta resursiem Klientam jānorēķinās līdz nākošā mēneša 15. datumam, t.i. šajā datumā jābūt ieskaitītai naudai Neste bankas kontā;
Gadījumā, ja Klients neievēro maksājumu termiņus, t.i., Neste nav saņēmusi naudas līdzekļus pietiekamā apmērā, Klientam jāmaksā līgumsods 24% gadā (0.06575% dienā no savlaicīgi nesamaksātās summas). Ja Klients savlaicīgi neveic samaksu, kā arī, ja Klientam ir parādsaistības pret Neste, kas izriet no citiem ar Neste noslēgtiem līgumiem, Neste pēc saviem ieskatiem ir tiesīga nekavējoties bloķēt karti un izlemt jautājumu par kredītlimita samazināšanu vai kredītlimita anulēšanu. Ja Klients neveic savas maksājuma saistības, un starp Neste un Klientu pastāv maksājuma saistības, kas izriet no citām līgumattiecībām, Neste ir tiesības aizturēt Klientam pienākošos maksājumus, lai dzēstu kredītu.

7. Visi norēķini ar Klientu tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir spēkā Preces saņemšanas laikā un vietā, izņemot gadījumos, kad ir noslēgta papildus vienošanās starp Neste un Klientu par atlaižu piemērošanu.
8. Klients, kā konta īpašnieks var nodot Karti lietot trešajām personām – Karšu lietotājiem. Klients apņemas iepazīstināt Karšu lietotājus ar Karšu lietošanas noteikumiem:
            - Saudzēt Karti no magnētiskiem laukiem.
            - PIN kods tiek izsniegts kopā ar Karti un garantē tās aizsardzību. PIN kods ir konfidenciāla informācija, kuru Klients nedrīkst izpaust.
            - Neste maksājumu terminālos maksājumus veikt atbilstoši instrukcijai.

9. Rēķins un pārskats par konta stāvokli viena kalendārā mēneša norēķinu periodā tiek sagatavots un izsūtīts Klientam elektroniski no e-pasta: NESTErekins@rekini.lv uz līguma 1. lapā norādīto e–pasta adresi vai pa pastu līdz nākošā mēneša 6. datumam. Ja Klients vēlas saņemt rēķinu un pārskatu par konta stāvokli papīra formātā pa pastu, Klienta rēķinam tiek pievienota papildus maksa par rēķina nosūtīšanu, kas norādīta Neste interneta mājas lapā www.neste.lv.
10. Rakstiskas pretenzijas par norēķiniem iesniedzamas ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā pēc pārskata saņemšanas. Pretenzijas, kas iesniegtas vēlāk tiek noraidītas.
11. Puses neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (force majeure) rezultātā.
12. Šis līgums ir beztermiņa. Jebkurai no līgumslēdzējpusēm ir tiesības lauzt šo līgumu, iesniedzot otrai pusei rakstveida paziņojumu 30 dienas iepriekš. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Klients kavē maksājumu termiņus, vai ir saņemta negatīva finanšu informācija par Klientu. Šajā gadījumā Neste var izbeigt līgumu nekavējoties, bez iepriekšēja paziņojuma. Neste izskata Klienta maksājumus pēc paziņojuma par līguma laušanu un pievienotu Klienta Karšu saņemšanas. Ja kontā ir atlikums, tas tiek izmaksāts, kad dzēstas visas klienta saistības pret Neste, kuras radušās līdz konta slēgšanai. Ja Klientam ir saistības pret Neste, kas pārsniedz konta atlikumu, tās jādzēš 14 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.
13. Ja Klients ar viņam izsniegto Karti nav veicis nevienu darījumu (pirkumi Neste degvielas uzpildes stacijās, kā arī pie Neste sadarbības partneriem un/ vai naudas iemaksa Neste Kartes kontā) un Kartes termiņš ir beidzies ilgāk kā divus gadus, tad šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu bez atsevišķa paziņojuma no Neste puses.
14. Neste patur tiesības grozīt šī līguma noteikumus, 10 dienas iepriekš informējot Klientu. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Klients kavē maksājuma termiņus, vai ir saņemta negatīva finanšu informācija par Klientu. Šajā gadījumā Neste var lemt par kredītlimita samazināšanu nekavējoties, bez iepriekšēja paziņojuma. Ja Klients šīm izmaiņām nepiekrīt, viņam ir tiesības līgumu lauzt, atdodot Neste visas Kartes un izpildot visas maksājumu saistības. Paturot vai lietojot kaut vai vienu Karti, Klients ir atzinis līguma grozījumus.
15. Neste ir tiesības uzdot Klienta maksājumu uzraudzību un iekasēšanu inkaso kompānijai, nododot Klienta datus. Ja Klients kavē maksājumus, Neste ir tiesības informāciju par Klientu un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust trešajām personām kreditoru interešu aizsardzības mērķiem, tieši vai iekļaujot to inkaso kompāniju kredītvēstures datu bāzē. Klienta maksājumu kavējuma gadījumā, Neste var nodot savas prasījuma tiesības inkaso kompānijai parāda piedziņai un šajā gadījumā Klientam ir jāatmaksā visi Neste vai tās pilnvarotajām personām papildus radītie izdevumi, kas saistīti ar parādu atgūšanu – administrēšanas, tiesas u.c., atbilstoši attiecīgās inkaso kompānijas noteiktajām cenām par šāda veida pakalpojumiem.
16. Puses apzinās un piekrīt, ka, lai Neste izpildītu savas saistības saskaņā ar Līgumu:
(a) Klients sniedz Pārdevējam datus, kas identificē Personas un tiek uzskatīti par “personas datiem” (“Klienta personas dati”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem personas datu jomā; un
(b) Neste var izmantot Klienta personīgos datus mērķim, kas ir nepieciešams saistībā ar Līgumā noteikto saistību izpildi, tostarp Pircēja personīgo datu nodošanu vai apstrādi trešām personām, ar nosacījumu, ka Neste to dara tikai tik, cik tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Līgumu un atbilstoši Vispārīgā datu aizsardzības regulai.
(c) NESTE apstiprina, ka informācija un personas dati, ko ir iesniedzis Klients, tiks uzglabāta, apstrādāta, izmantota un aizsargāta atbilstoši šī līguma vajadzībām, piemērojamajam fizisko personu datu aizsardzības regulējumam un citiem normatīvajiem aktiem. Ar NESTE privātuma politiku var iepazīties mājaslapā neste.lv/privatumapolitika, zvanot uz tālr. 66013355 vai klātienē NESTE birojā.

17. Klientam, ciktāl tas ir nepieciešams, jāpaziņo savām attiecīgajām Personām par Klienta personīgo datu izmantošanu, kā norādīts iepriekš, un, ja nepieciešams, jāsaņem attiecīga piekrišana, lai apstrādātu viņu personas datus, kā norādīts iepriekš. Klientam ir jānoslēdz atbilstoši līgumi ar savām attiecīgajām Personām, lai nodrošinātu Neste datu apstrādes darbībās iepriekš minēto datu konfidencialitātes ievērošanu
18. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Šādā veidā neatrisinātie strīdi nododami izskatīšanai tiesā pēc Neste juridiskās adreses. Visos jautājumos, kas nav regulēti līgumā, puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošajām normām.
19. Līgums sastādīts divos eksemplāros – pa vienam katrai pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.