SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga LV-1004; tālr. 80009006; fakss: 66013390
PVN reģistrācijas Nr. LV40003132723
Swedbank AS, konts LV28HABA0001408036200
AS SEB banka, konts LV14UNLA0002005469151
AS Citadele banka, konts LV96PARX0000113070001
AS Luminor Bank, konts LV98NDEA0000080560489
AS Luminor Bank, konts LV26RIKO0002013212424

"Starta komplekts"

KLIENTA/LĪGUMA Nr.

Клиент/Договор №

Aizpilda Klients / Заполняет клиент

Uzņēmuma nosaukums:
Название предприятия:
Uzņēmuma vienotais reģistr. Nr.:
Регистрационный номер предприятия:
PVN maks. reģistr. Nr.:
Регистр. номер плательщика НДС:
Uzņēmuma juridiskā adrese, indekss:
Юридический адрес, индекс предприятия:
LV -
Uzņēmuma pasta adrese, indekss:
Почтовый адрес, индекс предприятия:
LV -
Uzņēmuma paraksttiesīgā persona:
Уполномоченное лицо предприятия:
Uzņēmuma tālrunis, fakss:
Телефон, факс предприятия:
Kontaktpersona:
Контактное лицо предприятия:
Uzņēmuma darbības sfēra:
Сфера деятельности предприятия:
Kontaktpersonas e-pasta adrese:
Aдрес электронной почты контактного лица предприятия:
kontaktpersonas reģistrācija Neste Ekstranets, ar šo apliecinot, ka uzņēmums piekrīt Ekstraneta lietošanas noteikumiem, kas atrodami www.neste.lv / регистрация контактного лица предприятия в Neste Ekstranets, kомпания соглаcнa с условиями использования Ekstranets (условия нa www.neste.lv )
Ja vēlaties atskaiti/rēķinu saņemt tikai elektroniski, norādiet e-pasta adresi:
Если хотите получать счет только в электронном виде, укажите адрес электронной почты:
Piedāvājam saņemt šādus papildu pakalpojumus uz e-pastu (atzīmējiet nepieciešamo/-os)/Дополнительные услуги нa e-mail:
bilances atskaite 1 x nedēļā / балансовый отчет 1 раз в неделю bilances atskaite katru darba dienu / балансовый отчет ежедневно
Izvēlieties kartes veidu:
Выберите вид карты:
Debetkarte / Дебетная карта Kredītkarte: kopējais kredīta apjoms 1½ mēnesim EUR
Кредитная карта: желаемый общий размер кредита EUR на 1 ½ месяца

Ja vēlaties lielāku kredīta summu, rakstiet e-pastu uz neste.bizness@neste.com
Если вы хотите увеличить сумму кредита, пожалуйста, напишите по электронной почте neste.bizness@neste.com
 
K
a
r
t
e

Nr.

К
а
р
т
а

Uz kartes tiks norādīts uzņēmuma nosaukums. Ja vēlaties uz kartes norādīt lietotāja vārdu un/vai automašīnas numuru, ierakstiet to
На карту будет нанесено название предприятия. Пожалуйста, впишите имя пользователя и номер автомобиля, если хотите, чтобы и они были нанесены на карту.
Izvēlieties pirkuma klasi (PK) un norādiet nepieciešamo karšu skaitu
Выберите класс покупки (PK) и укажите необходимое количество карт
Dienas
limits (jā/nē), ja ‘jā’, norādīt summu EUR
Дневной лимит
(да/нет), если «да», указать сумму EUR
Mēneša
limits
(jā/nē), ja ‘jā’, norādīt summu EUR
Ежемесячный лимит
(да/нет), если «да», указать сумму EUR
Vai uzrādīt bilances atlikumu čekā?
(jā/nē)
Указывать остаток баланса на чеке?
(да/нет)
PK2 PK6 PK8 PK9
BE, DD,
БE, ДТ
Tikai BE
Только БE
Tikai DD
Только ДТ
BE, DD, autopreces automazgā-šana
БE, ДТ, автопринад-лежности, автомойка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ja Jūsu uzņēmumam nepieciešamas vairāk kā 6 kartes, lūdzu pievienot lietotāju sarakstu, minot visu izvēlēto karšu pirkuma klasi.

Если Вашему предприятию необходимо более 6 карт, приложите, пожалуйста, список пользователей, указав класс покупки для каждой карты.

Kartes vēlos saņemt SIA Neste Latvija birojā Rīgā, Bauskas ielā 58a. Uzņēmuma pārstāvis iesniedz pilnvaru karšu saņemšanai.
Хочу получить карты в офисе ООО Neste Latvija, Рига, ул. Баускас 58а. Представитель предприятия предъявляет доверенность на получение карт.
Kartes vēlos saņemt uz norādīto pasta adresi (tās tiks izsūtītas tikai pēc parakstīta līguma 2 eksemplāros saņemšanas SIA Neste Latvija birojā).
Хочу получить карты по указанному почтовому адресу (карты будут высланы, только если ООО Neste Latvija получила договор в 2-х экземплярах с подписями).
 

QF 26.02.2002.; atjaunots 07.01.2019.

Instrukcija