LĪGUMA NOTEIKUMI

1. SIA "Neste Latvija" (turpmāk NESTE) izsniegtā norēķinu karte (turpmāk KARTE) KLIENTAM - PRIVĀTPERSONAI (ar terminu privātpersona šī līguma izpratnē apzīmē Fizisku personu) ir bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis par nopirkto degvielu, autoprecēm un automazgāšanas pakalpojumiem, turpmāk sauktas "preces". KARTES derīguma termiņš ir norādīts uz KARTES (mm/gg), un tā ir derīga līdz norādītā mēneša pēdējai dienai. Ja KARTE ir kaut vienu reizi izmantota pēdējo 3 mēnešu laikā pirms derīguma termiņa beigām, tā tiek izgatavota automātiski un izsūtīta uz Klienta pēdējo norādīto faktisko adresi. Ja KARTE nav lietota pēdējo 3 mēnešu laikā pirms derīguma termiņa beigām, tā tiek atjaunota pēc Klienta pieprasījuma.
2. KLIENTS ir tiesīgs izmantot KARTI norēķiniem visās NESTE degvielas uzpildes stacijās un norēķinos ar citiem uzņēmumiem, kur ir NESTE KARTES simbols.
3. NESTE izgatavo KARTI, pamatojoties uz KLIENTA sniegto informāciju. KLIENTS atbild par sniegtās informācijas pareizību. Ja KLIENTS vēlas saņemt KARTI pa pastu, tad KARTE tiek nosūtīta KLIENTAM ar ierakstītu vēstuli uz KLIENTA norādīto dzīvesvietas adresi pēc tam, kad KLIENTS aizpildījis šo līgumu un nogādājis/nosūtījis to uz NESTE biroju. KLIENTS ir atbildīgs par KARTES un PIN koda saņemšanu; šajā gadījumā PIN kods tiek nosūtīts atsevišķā sūtījumā. Saņemot KARTI un PIN kodu NESTE birojā, KLIENTAM ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Par KARTES izgatavošanu KLIENTAM nosūta informatīvu SMS uz norādīto kontakttālruni.
4. PIN kods ir konfidenciāla informācija, un KLIENTS apņemas to neizpaust trešajām personām.
5. KARTE ir NESTE īpašums, un KLIENTS apņemas to lietot rūpīgi un nepakļaut magnētisko lauku iedarbībai. KARTES zādzības vai nozaudēšanas gadījumā KLIENTA pienākums ir nekavējoties par to ziņot SIA "Worldline Latvia" pa diennakts telefonu 67092555 vai NESTE pa diennakts telefonu 80009006 un pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu: neste.kartes@neste.com rakstisku iesniegumu par KARTES slēgšanu. Saņemot KLIENTA mutisko informāciju par KARTES zādzību vai nozaudēšanu, tās darbība tiek nekavējoties apturēta. KLIENTAM ir jāsedz visi maksājumi, kas ir izdarīti līdz mutiskā paziņojuma izdarīšanai. Strīda gadījumā paziņojuma faktu apliecina tikai un vienīgi KLIENTA rakstiskais iesniegums.
6. KLIENTA pretenzijas par norēķiniem ir iesniedzamas 3 mēnešu laikā pēc rēķina saņemšanas. Pretenzija ir iesniedzama rakstveidā, pievienojot darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Pretenzijas, kas tiek iesniegtas vēlāk, netiek izskatītas un tiek noraidītas.
7. Ja KLIENTA izvēlētā KARTE ir debetkarte, tad KLIENTS var uzsākt lietot KARTI pēc naudas iemaksas izdarīšanas. Naudas iemaksu var veikt ar pārskaitījumu uz NESTE bankas kontu, norādot klienta/līguma numuru.
8. Ja KLIENTA izvēlētā KARTE ir kredītkarte, tad pēc Klienta kredītvēstures izskatīšanas var tikt piešķirts kredītlimits. Klients ir informēts, ka NESTE ir tiesīga veikt Klienta personas datu apstrādi ar mērķi samazināt konkrētas saistības neizpildes risku, nodrošināt konkrētas saistības izpildi, un šim mērķim pieprasīt un saņemt gan aktuālas, gan vēsturiskas ziņas par Klientu no valsts reģistriem, parādnieku uzskaites datu bāzēm un kredītvēstures datu bāzēm, tai skaitā no fizisko personu datu apstrādes sistēmām. Pēc kredītkartes piešķiršanas KLIENTS var lietot KARTI, ievērojot un nepārkāpjot piešķirtā kredīta apmēru. Kredīta apmērs var tikt grozīts, izskatot KLIENTA iesniegumu vai pēc NESTE ieskatiem. NESTE patur tiesības atteikt kredītkartes piešķiršanu, nepamatojot KLIENTAM iemeslu.
9. Norēķinu ar debetkarti vai kredītkarti var veikt, ja minimālais naudas atlikums kontā ir 3 EUR. Izbeidzot līgumattiecības, pēc klienta rakstveida pieprasījuma šī summa tiek atdota atpakaļ klientam.
10. Par norēķinu periodā izmantotajiem kredīta resursiem KLIENTAM jānorēķinās līdz nākamā mēneša 15.datumam, t.i. naudai jābūt ieskaitītai NESTE bankas kontā.
11. Rēķinu par iepriekšējā mēnesī Klienta izdarītajiem pirkumiem NESTE sadarbības partneris AS Fitek izsūta pa pastu vai elektroniski no e – pasta: NESTErekins@rekini.lv uz pēdējo NESTE paziņoto e – pasta vai pasta adresi līdz nākošā mēneša 6.datumam. Ja KLIENTS vēlas saņemt rēķinu un pārskatu par konta stāvokli papīra formātā pa pastu, KLIENTA rēķinam tiek pievienota papildus maksa par rēķina nosūtīšanu, kura norādīta NESTE interneta mājas lapā www.neste.lv.
12. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo KLIENTU no pienākuma pildīt saistības. KLIENTA pienākums ir veikt maksājumu tikai viena līguma ietvaros. Apmaksa ir veicama tikai ar pārskaitījumu uz NESTE norādītajiem bankas kontiem, norādot KLIENTA/LĪGUMA numuru. Apmaksa ir izdarīta, kad tā ir ieskaitīta NESTE bankas kontā.
13. Gadījumā, ja KLIENTS nav apmaksājis rēķinu noteiktajā termiņā, tad KLIENTA pienākums ir samaksāt līgumsodu 0,07% apmērā no nesamaksātā rēķina summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo KLIENTU no parāda atmaksas un zaudējumu atlīdzības. Gadījumā, ja KLIENTS savlaicīgi neapmaksā rēķinus t.sk. gadījumos, ja rēķins tiek apmaksāts daļēji, kā arī, ja KLIENTAM ir parādsaistības pret NESTE, kas izriet no citiem ar NESTE noslēgtiem līgumiem, NESTE ir tiesīga bloķēt KARTI un bez iepriekšēja brīdinājuma lemt par turpmāku kredītlimita samazināšanu vai anulēšanu.
14. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. KLIENTAM ir tiesības izbeigt šo līgumu, rakstiski informējot NESTE vienu mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā KLIENTAM ir pienākums nokārtot visus maksājumus par kredītā izdarītajiem pirkumiem.
15. NESTE ir tiesības lauzt šo līgumu, rakstiski informējot KLIENTU vienu mēnesi iepriekš. NESTE ir tiesības grozīt šo līgumu, rakstiski informējot KLIENTU vismaz 21 dienu iepriekš. Ja KLIENTS turpina lietot KARTES arī pēc iepriekš minētā termiņa, ir uzskatāms, ka viņš ir akceptējis līguma izmaiņas. Šis noteikums nav attiecināms uz gadījumiem, kad KLIENTS kavē maksājumu termiņus. Šajā gadījumā NESTE var izbeigt līgumu vai samazināt piešķirto kredītlimitu nekavējoties, bez iepriekšēja paziņojuma.
16. Ja KLIENTS ar viņam izsniegto KARTI nav veicis nevienu darījumu (pirkumi NESTE degvielas uzpildes stacijās, kā arī pie NESTE sadarbības partneriem un/ vai naudas iemaksa NESTE KARTES kontā) un KARTES termiņš ir beidzies ilgāk kā divus gadus, tad šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu bez atsevišķa paziņojuma no NESTE puses.
17. KLIENTA pienākums ir nekavējoties rakstveidā informēt NESTE par savas deklarētās dzīvesvietas adreses vai e – pasta adreses maiņu. Šaubu gadījumos tiek pieņemts, ka KLIENTS ir saņēmis korespondenci, ja tā ir nosūtīta vai nu uz NESTE pēdējo paziņoto pasta adresi vai KLIENTA deklarēto adresi, vai pēdējo paziņoto e – pasta adresi.
18. NESTE ir tiesības uzkrāt un automātiski apstrādāt informāciju par KLIENTA saņemtajiem pakalpojumiem uzskaites, dokumentēšanas un norēķinu vajadzībām. NESTE apstiprina, ka informācija un personas dati, ko par sevi ir iesniedzis KLIENTS, tiks uzglabāta, apstrādāta, izmantota un aizsargāta atbilstoši šī līguma vajadzībām, piemērojamajam fizisko personu datu aizsardzības regulējumam un citiem normatīvajiem aktiem. NESTE ir tiesīga pārbaudīt KLIENTA iesniegto informāciju. Ar NESTE privātuma politiku var iepazīties mājaslapā neste.lv/privatumapolitika, zvanot uz tālr. 66013355 vai klātienē NESTE birojā.
19. Ja KLIENTS šī līguma noteiktajā termiņā nav norēķinājies (arī daļēji) ar NESTE, NESTE ir tiesības uzdot KLIENTA maksājumu uzraudzību un iekasēšanu inkaso kompānijai, nododot KLIENTA personas datus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Ja KLIENTS kavē maksājumus, NESTE ir tiesības informāciju par KLIENTU un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem izpaust kredītinformācijas birojam kreditoru interešu aizsardzības mērķiem, tieši vai iekļaujot to inkaso kompāniju Fizisko personu kredītvēstures datu bāzē. KLIENTA maksājumu kavējuma gadījumā, NESTE var nodot savas prasījuma tiesības inkaso kompānijai parāda piedziņai un šajā gadījumā KLIENTAM ir jāatmaksā visi NESTE vai tās pilnvarotajām personām papildus radītie izdevumi, kas saistīti ar parādu atgūšanu – maksājumu uzraudzību, administrēšanu, tiesas procesu u.c., atbilstoši attiecīgās inkaso kompānijas noteiktajām cenām par šāda veida pakalpojumiem.
20. Informācija par KARTES apvienošanas iespējām ar Mans Rimi karti un lietošanas noteikumi atrodami www.neste.lv. KLIENTS atbild par Līgumā sniegto datu pareizību un atbilstību. NESTE nenes atbildību par zaudējumiem, kas KLIENTAM radušies, ja KLIENTS norādījis nepareizu Rimi kartes numuru. NESTE patur tiesības vienpusēji mainīt noteikumus attiecībā uz sadarbību ar Rimi jebkurā brīdī.
21. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasības, kas izriet no šī līguma, tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
22. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējpusei.