SIA NESTE LATVIJA

Bauskas iela 58a, Rīga LV-1004; tālr. 80009006; fakss: 66013390
PVN reģistrācijas Nr. LV40003132723
Swedbank AS, konts LV28HABA0001408036200
AS SEB banka, konts LV14UNLA0002005469151
AS Citadele banka, konts LV96PARX0000113070001
AS Luminor Bank, konts LV26RIKO0002013212424

Starta komplekts

KLIENTA/LĪGUMA Nr.

Клиент/Договор №

Aizpilda Klients / Заполняет клиент

Uzņēmuma nosaukums:
Название предприятия:
Uzņēmuma vienotais reģistr. Nr.:
Регистрационный номер предприятия:
PVN maks. reģistr. Nr.:
Регистр. номер плательщика НДС:
Uzņēmuma juridiskā adrese, indekss:
Юридический адрес, индекс предприятия:
LV -
Uzņēmuma pasta adrese, indekss:
Почтовый адрес, индекс предприятия:
LV -
Uzņēmuma paraksttiesīgā persona:
Уполномоченное лицо предприятия:
Uzņēmuma tālrunis, fakss:
Телефон, факс предприятия:
Kontaktpersona:
Контактное лицо предприятия:
Uzņēmuma darbības sfēra:
Сфера деятельности предприятия:
Uzņēmuma pārstāvja e-pasta adrese:
Aдрес электронной почты представителя предприятия:
kontaktpersonas reģistrācija Neste Ekstranets, ar šo apliecinot, ka uzņēmums piekrīt Ekstraneta lietošanas noteikumiem, kas atrodami www.neste.lv / регистрация контактного лица предприятия в Neste Ekstranets, kомпания соглаcнa с условиями использования Ekstranets (условия нa www.neste.lv )
Ja vēlaties atskaiti/rēķinu saņemt tikai elektroniski, norādiet e-pasta adresi:
Если хотите получать счет только в электронном виде, укажите адрес электронной почты:
Atzīmējiet, ja vēlaties saņemt elektroniski PVN atgūšanas rēķinu (par pirkumiem ārpus Latvijas) uz augstāk norādīto e-pasta adresi. / Отметьте, если хотите получать счет для возмещения НДС (за покупки, совершенные за пределами Латвии) в электронном виде на указанный выше адрес электронной почты.
Piedāvājam saņemt šādus papildu pakalpojumus uz e-pastu (atzīmējiet nepieciešamo/-os)/Дополнительные услуги нa e-mail:
bilances atskaite 1 x nedēļā / балансовый отчет 1 раз в неделю bilances atskaite katru darba dienu / балансовый отчет ежедневно
Izvēlieties kartes veidu:
Выберите вид карты:
Debetkarte / Дебетовая карта Kredītkarte: kopējais kredīta apjoms 1½ mēnesim EUR
Кредитная карта: желаемый общий размер кредита EUR на 1 ½ месяца
 
K
a
r
t
e

Nr.

К
а
р
т
а

Uz kartes tiks norādīts uzņēmuma nosaukums. Ja vēlaties uz kartes norādīt lietotāja vārdu un/vai automašīnas numuru, ierakstiet to
На карту будет нанесено название предприятия. Пожалуйста, впишите имя пользователя и номер автомобиля, если хотите, чтобы и они были нанесены на карту.
Izvēlieties pirkuma klasi (PK) un norādiet nepieciešamo karšu skaitu
Выберите класс покупки (PK) и укажите необходимое количество карт
Dienas
limits (jā/nē), ja ‘jā’, norādīt summu EUR
Дневной лимит
(да/нет), если «да», указать сумму EUR
Mēneša
limits
(jā/nē), ja ‘jā’, norādīt summu EUR
Ежемесячный лимит
(да/нет), если «да», указать сумму EUR
Vai uzrādīt bilances atlikumu čekā?
(jā/nē)
Указывать остаток баланса на чеке?
(да/нет)
PK2 PK6 PK8 PK9
BE, DD,
БE, ДТ
Tikai BE
Только БE
Tikai DD
Только ДТ
BE, DD, autopreces automazgā-šana
БE, ДТ, автопринад-лежности, автомойка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ja Jūsu uzņēmumam nepieciešamas vairāk kā 6 kartes, lūdzu pievienot lietotāju sarakstu, minot visu izvēlēto karšu pirkuma klasi.

Если Вашему предприятию необходимо более 6 карт, приложите, пожалуйста, список пользователей, указав класс покупки для каждой карты.

Kartes vēlos saņemt SIA Neste Latvija birojā Rīgā, Bauskas ielā 58a. Uzņēmuma pārstāvis iesniedz pilnvaru karšu saņemšanai.
Хочу получить карты в офисе ООО Neste Latvija, Рига, ул. Баускас 58а. Представитель предприятия предъявляет доверенность на получение карт.
Kartes vēlos saņemt uz norādīto pasta adresi (tās tiks izsūtītas tikai pēc parakstīta līguma 2 eksemplāros saņemšanas SIA Neste Latvija birojā).
Хочу получить карты по указанному почтовому адресу (карты будут высланы, только если ООО Neste Latvija получила договор в 2-х экземплярах с подписями).
 

QF 26.02.2002.; atjaunots 26.11.2019.

Instrukcija

Apskatīt līguma noteikumus