LĪGUMA NOTEIKUMI
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt marķētās (kurināmās) degvielas (turpmāk – Produkts) piegādi no SIA “Neste Latvija” Rīgas termināla vai citiem piegādes avotiem, ja tādi radīsies līguma darbības laikā.
1.2. Pārdevējam ir tiesības veikt Produkta sortimenta izmaiņas, ja tādas rodas šī līguma darbības laikā, par to brīdinot Pircēju vienu mēnesi iepriekš un panākot savstarpēju vienošanos. Ja jauna vienošanās netiek panākta, tad līgums var tikt lauzts līgumā paredzētajā kārtībā, neizvirzot pretenzijas otrai pusei.

2. KVALITĀTE
2.1. Produkta kvalitātei ir jāatbilst Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajām prasībām.
2.2. Produkta kvalitātei ir jābūt apliecinātai ar atbilstības sertifikātu, kas izdots saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteikto kārtību. Sertifikāts tiek pievienots katras kravas dokumentiem.
2.3. Pārdevējs garantē, ka Produkta kvalitāte piegādes brīdī atbilst vismaz Produkta importētāja kvalitātes sertifikātam, atbilstoši Latvijas republikas normatīvo aktu noteiktajām prasībām. Pārdevējs nepiedāvā nekādu citu tiešu vai netiešu Produkta garantiju, un neuzņemas atbildību par Produkta piemērotību kādam konkrētam mērķim vai citiem mērķiem, kuriem parasti tiek izmantoti Produkts vai tamlīdzīgi produkti.
2.4. Pārdevējs uzņemas atbildību par piegādātā Produkta kvalitāti. Atbildība par Produkta kvalitāti pāriet Pircējam līdz ar Produkta nodošanu tam saskaņā ar “Incoterm 2010” noteikumiem DDP (Piegādāts ar nodevas samaksu) .
2.5. Atklājot piegādātā Produkta neatbilstību kvalitātes prasībām, Pircējs nekavējoties, ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laika no atklāšanas brīža, informē par to Pārdevēju. Par kvalitātes neatbilstību tiek sastādīts akts, piedaloties gan Pircēja, gan Pārdevēja pārstāvim, kurā tiek konstatētas neatbilstības un to novēršanas kārtība.
2.6. Ja Pārdevēja pārstāvis ir ieradies un nepiekrīt Produkta kvalitātes neatbilstībai un/vai trūkumiem, Pārdevēja pārstāvis paņem neatbilstošā Produkta paraugus un nodod neatkarīgas ekspertīzes veikšanai, kuras atzinums ir saistošs abām Pusēm.
2.7. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Produkta kvalitātes neatbilstību, Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam tā samaksāto summu par kvalitātei neatbilstošo Produktu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no neatbilstošas kvalitātes Produkta atgriešanas brīža Pārdevējam. Puses var vienoties par citu atlīdzības kārtību.

2.8. Ja ekspertīzes slēdziens apstiprina Produkta kvalitātes atbilstību normatīvajām prasībām, Pircējam ir pienākums atmaksāt Pārdevējam izdevumus, kas saistīti ar ekspertīzes veikšanu un Produkta nogādāšanu ekspertīzei, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pārdevēja elektroniski izrakstītā rēķina saņemšanas brīža.

2.9. Pārdevējs atlīdzina Pircējam visus tiešos zaudējumus, kas radušies Produkta defekta dēļ. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem, ko izraisījis Produkta defekts, piemēram, negūto peļņu vai dīkstāves, vai citus netiešus zaudējumus.

3. PASŪTĪJUMU UN DEGVIELAS PIEGĀDES KĀRTĪBA
3.1. Pircējs Produkta pirkšanas pasūtījumu var veikt telefoniski vai nosūtot to uz e-pastu: direct.sales@neste.com.
3.2. Pircējs saskaņo ar Pārdevēju sortimentu, apjomu un piegādes laiku pirms katras piegādes atsevišķi.
3.3. Produkts tiek piegādāts ar Pārdevēja vai Pircēja nodrošinātu autotransportu, iepriekš par to vienojoties.

4. CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Produkta cena tiek saskaņota pirms katras piegādes atsevišķi. Ja Produkta piegāde tiek veikta ar Pārdevēja nodrošinātu autotransportu, maksa par piegādi tiek iekļauta degvielas cenā.
4.2. Izrakstot rēķinu, Produkta cenai tiek pieskaitīts spēkā esošais PVN un likumā noteiktās piemaksas. PVN un likumā noteiktās piemaksas tiek maksātas vienlaikus ar Produkta cenu, ievērojot līgumā atrunātos samaksas noteikumus.
4.3. Pārdevējs patur tiesības mainīt norunāto Produkta cenu, nebrīdinot Pircēju, ja mainās no Pārdevēja neatkarīgi cenu veidojošie faktori, piemēram, valūtas maiņas kursi, likumi, ar nodokļiem saistītie maksājumi, nodokļu prakse vai izejvielu vai produktu starptautiskās iegādes cenas, vai rodas izmaiņas ražošanas, piegādes vai transporta izmaksās vai vispārējā izmaksu līmenī. Pārdevējs piemēro jaunās cenas uzreiz pēc izmaiņu stāšanās spēkā. 4.4. Priekšapmaksas gadījumā, Pircējs samaksā par Produktu saskaņā ar Pārdevēja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu, pārskaitot naudu uz Pārdevēja norādīto bankas kontu līdz Produkta piegādes brīdim. Ja Pircējs nav veicis priekšapmaksu, Pārdevējs Produkta piegādi neveic.
4.5. Pēcapmaksas gadījumā Pircējs samaksā par Produktu, saskaņā ar Pircējam noteikto apmaksas termiņu noProdukta saņemšanas brīža.
4.6. Samaksas pienākums ir izpildīts, ja nauda ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā.
4.7. Ja Pircējs ir izvēlējies pēcapmaksu, tad pēc Pircēja kredītvēstures izskatīšanas var tikt piešķirts kredīta limits. Pircējs ir informēts, ka Pārdevējs ir tiesīgs veikt pircēja personas datu apstrādi ar mērķi samazināt konkrētas saistības neizpildes risku, nodrošināt konkrētas saistības izpildi, un šim mērķim pieprasīt un saņemt gan aktuālas, gan vēsturiskas ziņas par Pircēju no valsts reģistriem, parādnieku uzskaites datu bāzēm un kredītvēstures datu bāzēm, tai skaitā no fizisko personu datu apstrādes sistēmām. Pēc kredītkartes piešķiršanas Pircējs var veikt Produkta pirkšanas pasūtījumus, ievērojot un nepārkāpjot piešķirtā kredīta apmēru. Kredīta apmērs var tikt grozīts, izskatot Pircēja iesniegumu vai pēc Pārdevēja ieskatiem. Pārdevējs patur tiesības atteikt kredītkartes piešķiršanu, nepamatojot Pircējam iemeslu.
4.8. Ja Pircējs, kuram ir piešķirta pēcapmaksa maksājumus par Produktu neveic šajā līgumā noteiktajā termiņā, kā arī, ja Pircējam ir parādsaistības pret Pārdevēju, kas izriet no citiem ar Pārdevēju noslēgtiem līgumiem, Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem: atteikt nākamās Produkta piegādes, kamēr nav veikta samaksa par iepriekšējām piegādēm vai nav dzēstas parādsaistības pret Pārdevēju, kas izriet no citiem ar Pārdevēju noslēgtiem līgumiem, nekavējoties samazināt vai anulēt piešķirto kredīta limitu.
4.9. Pircējam pēc Pārdevēja ieskatiem tiek noteikts kredīta limits. Pārdevējam ir tiesības neveikt nākošās piegādes, ja Pircēja maksājuma saistības par Produktu pārsniegušas iepriekš minēto kredīta limitu. Piegādes tiek atjaunotas pēc samaksas saņemšanas, apmērā, lai nepārsniegtu kredīta limitu.
4.10. Pircējs apņemas apmaksāt visus ar Līgumu saistītos rēķinus pilnā apmērā un Pircējam nav tiesību uz atskaitījumu vai ieskaitu, pamatojoties uz tā pretprasībām vai sūdzību.
4.11. Par kavētiem maksājumiem Pircējam jāmaksā līgumsods 0.05% dienā no parāda summas.
4.12. Rēķins par piegādāto Produktu tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski uz Pircēja norādīto e-pastu:_____________________________________________________
4.13. Elektroniski sagatavotu rēķinu Puses uzskatīs par saņemtu dienā, kad Pārdevējs būs nosūtījis rēķinu uz šā līguma 4.12. punktā norādīto e-pasta adresi. E-pasta adreses maiņas gadījumā Pircējam ir pienākums, nosūtot e-pastu, norādīt Pārdevējam jauno e-pasta adresi, pretējā gadījumā nosūtītais rēķins tiks uzskatīts par saņemtu.

5. PUŠU ATBILDĪBA
5.1. Ja Pārdevējs nevar piegādāt Produktu no SIA “Neste Latvija” termināla noteiktajā termiņā (Produkta trūkums, tehniskas problēmas u.c.), tad tam ir tiesības piegādāt Produktu no cita piegādes avota, par to iepriekš brīdinot Pircēju.
5.2. Ja Produkta piegāde tiek kavēta vai liegta Pircēja darbības vai bezdarbības dēļ, Pārdevējam ir tiesības iekasēt no Pircēja jebkādas papildu izmaksas, kas radušās šī kavējuma dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs pat daļēji neuzņemas atbildību par Produkta kavēšanos vai ar to saistītajām izmaksām.
5.3. Pircējs apliecina, ka jebkura Pircēja pilnvarotā persona, kas pasūta Produtku , kā arī saņem Produktu no Pārdevēja un parakstās par Produkta saņemšanu Produkta piegādes dokumentā, tiek uzskatīta par Pircēja pilnvaroto pārstāvi, kurš darbojas saskaņā ar Pircēja uzdevumu.
5.4. Pircējs apņemas nodot Pārdevējam noformētā Produkta piegādes dokumenta 2.eksemplāru 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Produkta saņemšanas dienas.
5.5. Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ne retāk kā reizi gadā ir rakstveidā jāiesniedz informācija par Pircēja finansiālo stāvokli (gada pārskats vai cits dokuments). Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju Pārdevējs ir tiesīgs pārskatīt Pircējam piešķirto kredīta limitu. Ja Pircējs minētos dokumentus neiesniedz, Pārdevējs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, vai nu samazināt piešķirto kredīta limitu vai to anulēt.
5.6. Ja Produkts tiek piegādāts ar Pircēja autotransportu, risks par Produtka nejaušu bojāeju pāriet uz Pircēju no Produkta iekraušanas brīža Pircēja autotransportā. Ja Produkts tiek piegādāts ar Pārdevēja transportu, risks par Produkta nejaušu bojāeju pāriet uz Pircēju, līdz ar Produkta iekraušanu Pircēja norādītajā Produkta uzglabāšanas tvertnē. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, ja Produkts iet bojā tā iemesla dēļ, ka Produkta uzglabāšanas tvertnes tilpums nav atbilstošs pasūtījuma apjomam vai tā kā citādi neatbilst normatīvo aktu prasībām.
5.7. Pārdevējs ir noteicis Produkta minimālos piegādes daudzumus.
5.8. Pārdevējs pēc Pircēja pieprasījuma var piegādāt mazākus daudzumus, taču šādu piegāžu cenai tiek pieskaitīta šobrīd spēkā esošā papildu maksa.
5.9. Ja pasūtīto Produkta daudzumu nevar glabāt Pircēja tvertnē, Pārdevējam ir tiesības pārskatīt pasūtītā Produkta vienības cenu, lai tā atbilstu faktiskajam piegādātajam daudzumam. Pārdevējam ir arī tiesības iekasēt no Pircēja transporta izdevumus, kas saistīti ar Produkta atpakaļ nosūtīšanu, un jebkādus citus (Pārdevēja) papildu izdevumus.
5.10. Puses nav atbildīgas par jebkādiem izrietošiem zaudējumiem, kas radušies Līguma pārkāpuma dēļ, piemēram, negūtā peļņa vai bojājumi īpašumam, kas nav pārdotais Produkts. Pārdevēja atbildība vienmēr ir ierobežota ar attiecīgās Produkta partijas pārdošanas cenu.
5.11. Šajā Līgumā noteiktie atbildības ierobežojumi attiecas uz katru no Pusēm tikai tad, ja Puse nav nodarījusi kaitējumu ar nodomu vai rupjas neuzmanības dēļ un atbildības ierobežošana ir iespējama saskaņā ar (Latvijas) tiesību aktiem.

6. DROŠĪBAS UN VIDES PRASĪBAS
6.1. Vispārīgi
6.1.1. Drošība ir prioritāte visās Neste darbības jomās. Mūsu darbība ir sabiedrībai un videi draudzīga, un ekonomiski dzīvotspējīga. Viss, ko mēs darām, ir drošs mums, mūsu kaimiņiem, partneriem, klientiem un videi.
6.1.2. Noslēdzot šo līgumu, abas Puses apņemas rīkoties atbildīgi, lai novērstu iespējamos negadījumu cēloņus.
6.1.3. Šis līgums neatbrīvo vai nesamazina Pušu atbildību pret Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un/vai Pušu starpā noslēgtajiem citiem līgumiem.
6.2. Prasības degvielas piegādes vietai:
6.2.1. Pircējs nodrošina ērtu un drošu piekļuvi līdz degvielas izkraušanas vietai. Ceļam līdz izkraušanas vietai ir jābūt brīvam no jebkādiem šķēršļiem, elektroinstalācijas, būvēm u.tml. līdz 3 metru augstumam un pietiekami platam (minimālais platums – 3 metri). Degvielas izkraušanas vietā ir jābūt iespējai degvielas vedējam apgriezties un manevrēt. (Informācijai: standarta degvielas vedēja (vilcēja un puspiekabes) garums 15 metri, apgriešanās rādiuss 13 metri. Degvielas vedēja ar uzstādītu cisternu bez piekabes garums 9 metri, apgriešanās rādiuss 13 metri).
6.2.2. Pircējs nodrošina, ka piebraucot izkraušanas vietai, nepastāv degvielas vedēja apgāšanās vai cita veida bīstamas situācijas. Piebraucamais ceļš ir tādā stāvoklī, lai degvielas vedējs var ērti un droši apstāties izkraušanas vietā (Informācijai: standarta degvielas vedēja (vilcēja un puspiekabes) maksimālais svars 40 tonnas. Degvielas vedēja ar uzstādītu cisternu bez piekabes maksimālais svars 26 tonnas).
6.2.3. Pircējs nodrošina, ka ceļš no degvielas vedēja apstāšanās vietas līdz degvielas izkraušanas punktam ir stabils, tas nedrīkst būt slidens, ar bīstamiem izciļņiem, caurumiem vai slīpumiem, kas var apdraudēt degvielas vedēja vadītāja drošību un veselību.
6.2.4. Pircējs nodrošina, ka bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas ar drošības zīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības zīmju lietošanā.
6.2.5. Gadījumā, ja degvielas izkraušanas darbs jāveic no rampas vai platformas, tai jābūt aprīkotam ar aizsargmargām tā, lai pasargātu nodarbinātos no nokrišanas riska, kā arī to lietošanas laikā tās elementiem ir jābūt nekustīgiem un tajos nedrīkst būt bīstamas atveres.
6.2.6. Ja piekļūšana degvielas uzpildes punktam atrodas augstāk par 1,5 m, Pircējam jānodrošina droša piekļūšana pa stabili nostiprinātām kāpnēm. Kāpnēm jābūt darba kartībā un labā tehniskā stāvoklī. Pieslēgšanās vietai jābūt aprīkotai tā, lai pasargātu nodarbinātos no nokrišanas riska. Ja šis nosacījums nav izpildīts, degvielas piegāde tiks apturēta vai atteikta.
6.2.7. Darba zonai jābūt pietiekami apgaismotai atbilstoši veicamā darba raksturam.
6.2.8. Ziemā darba zonai pie pieslēguma vietas jābūt maksimāli atbrīvotai no sniega un ledus. Piebraukšanas un apgriešanās ceļiem jābūt attīrītiem no sniega.
6.2.9. Degvielas noliešanas punktiem/tvertnēm jābūt skaidri identificējamiem – nomarķētiem, norādot tvertnes numuru, degvielas kvalitāti un tvertnes tilpumu. Šis noteikums jāievēro arī tad, ja piegādes vietā ir tikai vienas kvalitātes tvertne. Šiem marķējumiem jābūt viegli uztveramiem, saprotamiem un skaidri salasāmiem.
6.2.10. Zemējuma pieslēgšanās vietai jābūt apzīmētai ar atbilstošu drošības zīmi –„zemējums”.
6.2.11. Degvielas piegādes/izkraušanas laikā 50m rādiusā aizliegts veikt ugunsbīstamos darbus (piemēram, metāla metināšana, metāla griešana un/vai slīpēšana u.tml.).
6.2.12. Pircējam jānodrošina degvielas izkraušanas vieta ar visiem nepieciešamajiem ugunsdrošības līdzekļiem kā arī degvielas noplūžu savākšanai paredzētiem absorbējošiem materiāliem (absorbenta granulām, salvetēm u.tml.) un atbilstoši marķētu izlietotā absorbenta novietošanas tvertni.
6.2.13. Puses nodrošina to, ka darba aprīkojums un aizsardzības sistēmas darbam sprādzienbīstamā vidē ir izvēlētas un ir saskaņā ar sprādzienbīstamas vides īpašībām (uzliesmojošu vielu vai to maisījumu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām) un risku novērtējumu.
6.3. Prasības degvielas tvertnēm un aprīkojumam
6.3.1. Minimālais izkraušanas tvertnes tilpums nedrīkst būt mazāks par 1000 l.
6.3.2. Pircējam nodrošina, ka degvielas uzglabāšanas tvertnes atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
6.3.3. Degvielas noliešanas punktam jābūt sazemētam. Pircējs nodrošina to, ka zemējuma un zibens aizsardzības ierīces ir lietošanas kārtībā, kā arī tiek veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi un tie atbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām.
6.4. Prasības drošai degvielas izkraušanai
6.4.1. Degvielas izkraušanas laikā Pircējam jānodrošina sekojošais:
6.4.1.1. Pircēja pārstāvja klātbūtnē degvielas piegādes punktā/vietā degvielas piegādes laikā;
6.4.1.2. Hermētiska degvielas izkraušanas pieslēguma vieta.
6.4.1.3. Darba kārtībā degvielas tvaiku pieslēguma vieta un sazemējums. Darba kārtībā degvielas tvertnes pārplūdes aizsardzība, ja tvertne ar šādu pārplūdes aizsardzības sistēmu ir aprīkota vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām tvertnei šādam pārplūdes aizsardzības sistēmai jābūt aprīkotai.
6.4.2. Pircējs nodrošina, ka Pircēja norādītās degvielas izkraušanas tvertnes ir darba kartībā un tajās ir pietiekami daudz vietas, lai tajās ietilptu pasūtītais degvielas daudzums, kas norādīts preču piegādes dokumentā. Pretējā gadījumā, Pircējs uzņemas pilnu atbildību par videi un Pārdevējam radītajiem zaudējumiem.
6.5. Degvielas izkraušanas kārtība
6.5.1. Pirms degvielas izkraušanas uzsākšanas degvielas vedēja vadītājam un Pircējam ir jāpārliecinās vai piegādātās degvielas izliešanas caurule ir pareizi pievienota pie atbilstošās Pircēja degvielas cisternas sekcijas un degvielas vedēja automašīnas pārplūdes aizsardzības sistēmas spraudnis ir pieslēgts pie atbilstošās Pircēja tvertnes pārplūdes vārsta rozetes un jāveic visas iespējamās darbības, lai novērstu degvielas noplūdes iespēju izkraušanas laikā vai pēc tās.
6.5.2. Degvielas vedēja vadītājam, pēc degvielas izkraušanas, jāinformē Pircējs par izkraušanas pabeigšanu.
6.6. Ziņošana par bīstamām situācijām, negadījumiem
6.6.1. Par visām bīstamajām situācijām un negadījumiem, kas saistīti ar degvielas piegādi un izkraušanu, nekavējoties jāziņo Neste Vairumtirdzniecības koordinatoram, lai tos savlaicīgi varētu izmeklēt un novērst cēloņus, lai līdzīga rakstura gadījumi neatkārtotos.
6.6.2. Ja Pircēja teritorijā noticis nelaimes gadījums ar Degvielas vedēja vadītāju, Pircējam jānodrošina pirmās palīdzības sniegšana cietušajam un nekavējoties jāziņo Neste Vairumtirdzniecības koordinatoram. 6.7. Pušu tiesības
6.7.1. Par visām sūdzībām Pircējs nekavējoties, ne vēlāk kā 24 stundu laikā, informē Neste vairumtirdzniecības pārstāvi.
6.7.2. Piegādāto produktu datu drošības lapas (DDL) tiek izsniegtas pēc Pircēja pieprasījuma.
6.7.3. Neste ir tiesības vienpusēji pārtraukt degvielas piegādes Pircējam, neuzņemoties par to nekādu atbildību, ja Pircējs neievēro šī līguma 6.nodaļā ietvertās prasības.
6.8. Kontaktpersonas
6.8.1. Neste Vairumtirdzniecības koordinators – telefons 66013379.

7. FORCE MAJEURE
7.1. Termins "nepārvarama vara" attiecas uz notikumu, kas noticis pēc Līguma parakstīšanas vai Pasūtījuma izdarīšanas, ko Puses nevarēja paredzēt vai novērst un kas liedz Pusei pildīt līgumsaistības vai izraisa līgumsaistību izpildes kavēšanos. “Nepārvarama vara” ietver bīstamus apstākļus uz ceļiem vai jūrā, ugunsgrēku, dabas katastrofu, mobilizāciju, karu, dumpi, sagrābšanu, grozītus vai jaunus normatīvos aktus, eksporta licences atteikumu, valūtas ierobežojumus, importa vai eksporta ierobežojumus, satiksmes vai datu plūsmas traucējumus, izejmateriālu vai citu komponentu trūkumus, apakšuzņēmēja piegādes grūtības, streikus, lokautus vai kādus citus neparastus notikumus, ko Līgumslēdzējas puses nespēj ietekmēt un kam ir būtiska ietekme. Šī Līguma izpratnē termins "nepārvarama vara" attiecas arī uz negadījumu, nejaušu bojājumu vai citu darbības traucējumu Pārdevēja vai Pārdevēja apakšuzņēmēja telpās vai ražošanas iekārtās, kas liedz vai kavē Produkta ražošanu vai piegādi.
7.2. Ja Līguma izpilde vai tā noteikumu ievērošana tiek liegta vai kavēta kādai Pusei radušos nepārvaramas varas apstākļu dēļ, šī Puse nav uzskatāma par Līguma pārkāpēju.
7.3. Ja Pārdevējs nepārvaramas varas apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam pilnu pasūtīto Produkta daudzumu, Pārdevējam ir tiesības atturēties no pilna daudzuma piegādes un piegādāt tikai tādu daudzumu, ko Pārdevējs uzskata par pietiekamu. Pārdevējam nav pienākuma nodrošināt Pircējam nekādu atlīdzību par šādu nepilnīgu piegādi, izņemot, atmaksājot Pircējam summu, ja tāda ir, ko Pircējs jau ir samaksājis par Produktu, ko nevar piegādāt. Pārdevējam nav pienākuma iegādāties aizstājējproduktus no citiem piegādātājiem.
7.4. Pusei, kura atsaucas uz šķērsli, kas traucē pildīt Līguma nosacījumus, nekavējoties jāinformē otra puse, kā arī jāinformē par šķēršļu vai apstākļu izbeigšanos.
Ja šie apstākļi vai šķēršļi ilgst vairāk nekā 3 mēnešus:
    a) puses apsver iespēju par Līguma izbeigšanu;
    b) puses izskata Līguma saistības un otrai pusei jāsaņem ziņojums, kas saistīts ar šo rīcību vai lēmumu.

8. DARBĪBAS TERMIŅI
8.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. Līgums tiek automātiski pagarināts uz katriem nākamajiem 12 mēnešiem, ja neviena no Pusēm nepaziņo otrai pusei par Līguma izbeigšanu 1 (vienu) mēnesi pirms šī Līguma termiņa beigām.
8.2 Pārdevējs patur tiesības grozīt šī Līguma noteikumus, informējot Pircēju 10 dienas iepriekš. Ja Pircējs nepiekrīt šādām izmaiņām, viņam ir tiesības lauzt Līgumu, izpildot visas maksājumu saistības. Pēc minētā termiņa, ja Pircējs nav lauzis Līgumu, uzskatāms, ka Pircējs ir atzinis Līguma grozījumus un viņam tie ir saistoši. Šis nosacījums neattiecas uz gadījumiem, kad Pircējs kavē maksājumu termiņus vai tiek saņemta negatīva finanšu informācija par Pircēju. Šādā gadījumā Pārdevējs var nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma lemt par kredītlimita samazināšanu.
8.3 Ja Pircējs nav veicis nevienu darījumu un viņam nav notiksi neviena Produkta piegāde ilgāk kā divus gadus, tad šis Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu bez atsevišķa paziņojuma no Neste puses.
8.4 Ar šī Līguma parakstīšanu visi iepriekš parakstītie līgumi par šī Līguma priekšmetu, ja tādi bijuši, zaudē spēku.
8.5 Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei. Visi pielikumi ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa.
8.6 Jebkura no pusēm var vienpusēji atkāpties no šī Līguma, nosūtot otrai pusei par to rakstveida paziņojumu vismaz vienu mēnesi iepriekš.
8.7 Pārdevējam ir tiesības izbeigt Līgumu, iesniedzot Pircējam par to paziņojumu, ja Pircējs tiek izslēgts no sākotnējās nodokļu piemērošanas reģistra, iesniedz pieteikumu vai tiek pasludināts par bankrotējušu, uzsāk reorganizāciju, likvidāciju, aizdevuma vienošanos vai kādu citu tamlīdzīgu tiesvedību, vai ja Pircēja īpašumtiesību bāze ir būtiski mainījusies. Turklāt Pārdevējs ir tiesīgs izbeigt Līgumu, iesniedzot Pircējam attiecīgu paziņojumu, ja Pircējs atrodas tādā finansiālā situācijā, uz kuras pamata Pārdevējs var pamatoti uzskatīt, ka Pircējs nespēs pildīt savas līgumsaistības un Pircējs Pārdevēja noteiktajā termiņā neiesniedz Pārdevējam saprātīgu nodrošinājumu savu līgumsaistību izpildei. Tomēr šis termiņš nav garāks kā desmit darba dienas no Pārdevēja paziņojuma.
8.8 Līguma izbeigšana neietekmē visus jau veiktos maksājumus. Pircējam ir pienākums samaksāt Pārdevējam jebkura jau piegādāta Produkta pārdošanas cenu neatkarīgi no Līguma izbeigšanas.
9. KONFIDENCIALITĀTES NOTEIKUMI
9.1. Puses nosaka konfidenciālas informācijas statusu visai informācijai (rakstiskai, mutiskai, kā arī jebkādā citādā veidā nodotai informācijai), kas ir saistīta ar šo Līgumu, tā noteikumiem vai Līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai - pārdošanas cenai, degvielas apjomiem, piegādes noteikumiem u.c.
9.2. Puses apņemas neizpaust šajā līgumā minēto konfidenciālo trešajām personām, izņemot, ja to pieprasa valsts un pašvaldību institūcijas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apjomā. 9.3. Pircējs nodrošina, ka konfidenciālā informācija tiek nodota tikai tiem Pircēja darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama tiešo darba pienākumu izpildei. Pircējs nodrošina, ka tā darbinieki ievēro šajā līgumā noteiktās konfidencialitātes prasības.
9.4. Konfidencialitātes noteikumi ir spēkā 5 gadus pēc šī līguma darbības izbeigšanas.

10. SANKCIJAS
10.1. Ja tas nav pretrunā 10.3. vai 10.4. punktu noteikumiem, Līgums paredz nosacījumu, ka Pircējs nedz tieši, nedz netieši neimportē, nepārdod, nenodod, netransportē un nekādā citā veidā nepiegādā Produktu nevienai Personai nevienā galamērķī, ja to šādu darbību veikšanas brīdī aizliedz vai nu Sankciju likumi vai tās valsts likumi, kurā attiecīgais Produkts ticis ražots, vai tas ir pretrunā jebkādai regulai, direktīvai vai vadlīnijām, ko piemēro attiecīgās valsts valdība vai jebkāds tās attiecīgais dienests. Pircējs nodrošina, ka ir pastāvīgi informēts par visiem likumiem (tostarp Sankciju likumiem), regulām, noteikumiem, direktīvām vai vadlīnijām.
10.2. Pircējs apliecina, ka nedz viņš pats, nedz kāda no viņa Saistītajiem uzņēmumiem, kā arī viņa vai to attiecīgās amatpersonas vai direktori nav Sankcijām pakļauta fiziska vai juridiska persona.
Puses “Saistītais uzņēmums” vai “Filiāle” ir jebkura Latvijas vai ārvalstu juridiska persona, kurai (a) tieši vai netieši pieder vai kas kontrolē Pusi, vai (b) atrodas tādās pašās tiešās vai netiešās īpašumtiesībās vai kontrolē kā Puse, vai (c) ko tieši vai netieši kontrolē Puse, kamēr šādas īpašumtiesības vai kontrole pastāv; ņemot vērā to, ka (d) īpašumtiesības vai kontrole pastāv, ka pieder piecdesmit procentu (50%) vai vairāk no emitētā akciju kapitāla nominālvērtības tiešās vai netiešās īpašumtiesības vai piecdesmit procentu (50%) vai vairāk no balsstiesīgā kapitāla, lai ievēlētu vai ieceltu valdes locekļus vai personas, kas veic līdzīgas funkcijas.
“Sankcionētā persona” ir fiziska vai juridiska persona, vai organizācija (“Persona”), kas: (a) ir norādīta, bloķēta vai kā citādi identificēta jebkuros Sankciju likumos; (b) piecdesmit (50%) vai vairāk procentu apmērā (atsevišķi vai kopumā) pieder, to kontrolē vai tā rīkojas vienas vai vairāku Sankcijām pakļautu personu vārdā; (c) ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas atrodas valstī, uz kuru attiecas visaptverošs tirdzniecības embargo, kas īstenots saskaņā ar jebkuru Sankciju likumu vai (d) ir jebkuras (c) apakšpunktā minētā valsts valdība;
“Sankciju likumi” ir jebkurš likums, noteikums, rīkojums vai direktīva, kas uzliek tirdzniecības sankcijas (tai skaitā, bet ne tikai, aktīvu bloķēšanu/ iesaldēšanu, tirdzniecības embargo un citus finanšu ierobežojumus) pret valstīm, personām vai iestādēm, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes vai autonomiem nacionāliem vai reģionāliem lēmumiem, tai skaitā, bet ne tikai: (a) ASV Ārvalstu aktīvu kontroles biroja, ASV Valsts kases departaments vai ASV Valsts departamenta administrētās sankcijas; (b) Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu piemērotās sankcijas vai ierobežojošie pasākumi; (c) Viņas Majestātes Apvienotās Karalistes Valsts kases piemērotās sankcijas vai ierobežojošie pasākumi; vai (d) līdzīgi citu jurisdikciju likumi, noteikumi, rīkojumi un direktīvas, bet tiktāl, ciktāl šīs citas jurisdikcijas ir piemērojamas saskaņā ar šo (d) apakšpunktu;
10.3. Neraugoties ne uz kādiem pretējiem nosacījumiem Līgumā, nekas šajā Līgumā nav paredzēts, un nekas tā saturā nav tulkojams vai saprotams kā tāds, kas mudina vai pieprasa jebkurai no tā Pusēm rīkoties jebkādā veidā (tostarp atturēties no jebkādām darbībām saistībā ar darījumu), kas neatbilst, ir sodāms, aizliegts vai pakļauj šo Pusi kādiem soda pasākumiem saskaņā ar Sankciju likumiem.
10.4. Neraugoties ne uz kādiem pretējiem nosacījumiem Līgumā, nekas šajā Līgumā nav paredzēts, un nekas tā saturā nav tulkojams vai saprotams kā tāds, kas mudina vai pieprasa jebkurai no tā Pusēm ievērot jebkādu starptautisku boikotu, ja tā ievērošana vai piekrišana to ievērot varētu pārkāpt jebkādus normatīvos aktus, kas attiecas uz boikota aizliegumu un kas piemērojami Pusei vai tās Saistītajiem uzņēmumiem.
10.5. Papildus jebkurām citām tiesībām saskaņā ar šo Līgumu vai piemērojamajiem tiesību aktiem jebkāda veida pārkāpuma gadījumā attiecībā uz jebkuru šajā 10. punktā norādīto apliecinājumu un apņemšanos vai to neievērošanas gadījumā, Pārdevējs var bez citu Pārdevēja tiesību ierobežošanas un pēc Pārdevēja paša ieskatiem, par to iepriekš paziņojot Pircējam, izbeigt Līgumu vai apturēt Līgumā paredzēto piegādi līdz turpmākam paziņojumam, vai atteikties uzsākt vai pabeigt Līgumā paredzētos iekraušanas darbus.

11. DATU AIZSARDZĪBA
11.1. Puses apzinās un piekrīt, ka, lai Pārdevējs izpildītu savas saistības saskaņā ar Līgumu: (a) Pircējs sniedz Pārdevējam datus, kas identificē Personas un tiek uzskatīti par “personas datiem” (“Pircēja personas dati”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem personas datu jomā; un (b) Pārdevējs var izmantot Pircēja personīgos datus mērķim, kas ir nepieciešams saistībā ar Līgumā noteikto saistību izpildi, tostarp Pircēja personīgo datu nodošanu vai apstrādi trešām personām, ar nosacījumu, ka Pārdevējs to dara tikai tik, cik tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu savas saistības saskaņā ar Līgumu.
11.2. Pārdevējs apstiprina, ka informācija un personas dati, ko par sevi ir iesniedzis Pircējs, tiks uzglabāta, apstrādāta, izmantota un aizsargāta atbilstoši šī Līguma vajadzībām, piemērojamajam fizisko personu datu aizsardzības regulējumam un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. Ar Pārdevēja privātuma politiku var iepazīties mājaslapā neste.lv/privatumapolitika.

12. JURISDIKCIJA
12.1. Visi strīdi, kas radušies līguma izpildes gaitā, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā.
12.2. Strīdi, kas nav atrisināmi pārrunu ceļā, tiek risināti tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.